ავტორი: Sopo

სოციალურ მუშაკთა გაერთიანების მიერ, ექსპერტიზ ფრანსის და ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით, შეიქმნა სახელმძღვანელო სოციალური მუშაობის შესახებ. სახელმძღვანელოს მიზანია, შექმნას სატრენინგო მასალების ბაზა, რომელიც მოიცავს სოციალური მუშაობის ისტორიულ მიმოხილვას, სოციალური მუშაობის განვითარების გზას საქართველოში, პროფესიის ეთიკასა და ღირებულებებს, დასაქმების შესაძლებლობებსა და საქმიანობის სპეციფიკას სხვადასხვა დასაქმების ადგილის მიხედვით. ასევე, სახელმძღვანელოს მიზანს წარმოადგენს პრაქტიკული, რეალური შემთხვევებისა და შემთხვევაზე […]
სტატიის ავტორი: თამარ დავითელაშვილი ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობა მსოფლიო მასშტაბის გამოწვევას წარმოადგენს და დღესდღეობით აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა ამ პრობლემის დასაძლევად. საქართველოში მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა ქალებს, რომლებსაც ძალადობის შედეგად მიადგათ ზიანი. ამ მიმართულებით სახელმწიფო უზრუნველყოფს როგორც სამართალწარმოების კანონიერების უზრუნველყოფასა და მსხვერპლების უსაფრთხო სივრცეში გადაყვანას, ასევე, მათთვის ფსიქო-სოციალური დახმარების გაწევასა და გაძლიერებას (Un Women, GEOSTAT, 2017). […]
სტატიის ავტორი: მარიამ ბურჯანაძე ფემინიზმის ტალღები სუფრაჟისტული მოძრაობიდან ამოიზარდა, თეორიული თვალსაზრისით გაძლიერდა, ინტერსექციურ ჩაგვრამდე გაფართოვდა  და ოთხ ტალღად გაიშალა. მიუხედავად იმისა, რომ  თითოეულმა ფემინისტურმა მოძრაობამ სხვადასხვა სიტყვა თქვა ქალთა უფლებების დაცვის სფეროში – ყველა მათგანი  ამახვილებს ყურადღებას პატრიარქალურ საზოგადოებაში დედობის, როგორც ქალის უმთავრესი ფუნქციის, ბავშვზე ფიზიკური, ემოციური ზრუნვისა და აუნაზღაურებელი შრომის გამოწვევებზე (UN Women, 2021). […]
სტატიის ავტორი: სალომე აბულაშვილი სტატია მომზადებულია ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისის მიერ დაფინანსებული პროექტის “ფემინიზმი და სოციალური მუშაობა” ფარგლებში. სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთხვის ავტორს და შესაძლებელია არ გამოხატავდეს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის შეხედულებებს. შესავალისაკითხის აქტუალობა ფემინისტური თეორიები ხსნის ქალთა გამოცდილების სტრუქტურასა და დინამიკას სოციო-პოლიტიკურ და ინტერპერსონალურ სექსუალობის იერარქიებში. სოციალური მუშაკებისთვის მნიშვნელოვანია ფემინისტური თეორიების გამოყენება პრაქტიკაში შესაბამისი […]
🔶სოციალურ მუშაკთა გაერთიანება აცხადებს კონკურს სტატიების მიღებაზე. სოციალურ მუშაკთა გაერთიანება ახორციელებს პროექტს “სოციალური მუშაობა და ფემინიზმი”, რომლის მიზანია ქალთა თანასწორუფლებიანობის ხელშეწყობა სოციალური მუშაობის ფემინისტური გადააზრების გზით. მოცემული პროექტის ფარგლებში ვეძებთ სტატიის ავტორებს, რომლებმაც უნდა დაწერონ სტატია ფემინისტური დღის წესრიგში სოციალური მუშაობის, როგორც ფემინისტური პროფესიის როლის მნიშვნელობაზე. 🔶 სტატიის თემებია: ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ქალებთან მუშაობა ფემინისტური […]
სტატიის ავტორი: სალომე აბულაშვილი სტატია მომზადებულია ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის მიერ დაფინანსებული პროექტის “მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ დისკრიმინაციული მოპყრობის პრევენცია და ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმების გამოყენების ხელშეწყობა სოციალური მუშაკების გაძლიერების გზითა და მათი ჩართულობით“. სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთხვის ავტორს და შესაძლებელია არ გამოხატავდეს ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის შეხედულებებს. აბსტრაქტი საქართველოში მოქმედი ადგილობრივი ანტიდისკრიმინაციული საკანონმდებლო ჩარჩო-მექანიზმები მნიშვნელოვან […]
„სოციალურმა მუშაობამ უნდა განახორციელოს გაბედული, მიზანმიმართული  ქმედებები, რომლებიც სამართლიანობის რკალს ყველას თავისუფლებისკენ მიმართავს“ MILDRED “MIT” C. Joyner სოციალური მუშაობა ჯერ კიდევ ადრეული პერიოდიდან გამოჩნდა ადამიანთა ცხოვრებაში, როგორც  მათი ყოველდღიურობის უკეთესობისკენ შეცვლის საშუალება, ძალა, რომელიც მუდმივად ცდილობდა მოწყვლადობის აღმოფხვრასა და საზოგადოების მდგომარეობის გაუმჯობესებას. სოციალური მუშაობა თავდაპირველად საქველმოქმედო ხასიათს ატარებდა და ზრუნავდა სიღარიბეში მყოფ ადამიანებზე, მაგრამ ეტაპობრივად […]
დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა ერთ-ერთი სოციალურად აქტუალური საკითხია მსოფლიოს მასშტაბით. საქართველოში 2014 წლიდან არსებობს კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ. აღნიშნულ საკითხზე ზედამხედველობა კანონით სახალხო დამცველს დაეკისრა, რომელიც მუდმივ რეჟიმში აკვირდება კანონის ეფექტიანობას და აფასებს სახელმწიფო სტრუქტურების მუშაობას, რის საფუძველზეც პარლემენტში წარადგენს შეფასებით ანგარიშს. დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა არამხოლოდ ერთი სტრუქტურის პასუხისმგებლობა, არამედ საჯარო მიზანი და გამოწვევაა. […]
მესამე ალტერნატიული ანგარიში დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირი – „სოციალურ მუშაკთა გაერთიანება“ გთავაზობთ მესამე და საბოლოო ალტერნატიულ ანგარიშს სოციალური მუშაობის შესახებ კანონის სამოქმედო გეგმის აღსრულებასთან დაკავშირებით. ანგარიშის მიზანია „სოციალური მუშაობის შესახებ“ კანონის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ამოცანების განხორციელების  და მისი ეფექტიანობის შეფასება. მონიტორინგმა კიდევ ერთხელ ცხადყო, რომ მიუხედავად არაერთი მცდელობისა, სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ამოცანები სრულად შესრულებული მაინც არ […]