განხორციელებული და მიმდინარე პროექტები

სოციალურ მუშაკთა გაერთიანების მიერ 2021-23 წლებში განხორციელებული პროექტები

პროექტის დასახელებადონორი ორგანიზაციაბიუჯეტიგანხორციელების წელი(წლები)მიზანიშედეგი
„სოციალური მუშაობის განვითარების ხელშეწყობა მარნეულის მუნიციპალიტეტში“Heks Eper Georgia2000 EUR2023მარნეულის მუნიციპალიტეტში სოციალური მუშაობის დანერგვის ხელშეწყობამუნიციპალიტეტში შექმნილია სოციალური მუშაობის მარეგულირებელი და დამხმარე დოკუმენტები
„სოციალურ მუშაკთაპროფესიული კავშირისგაძლიერება ორგანიზაციისმონიტორინგისა დაშეფასების სისტემისგაუმჯობესებისთვისწევრებთან ეფექტურიკომუნიკაციის დაუკუკავშირის მექანიზმისშემუშავების გზით“კონსულტაციისა დატრენინგის ცენტრი – CTC;5600 ლარი2023სოციალურ მუშაკთა გაერთიანების მდგრადობის ხელშეწყობაორგანიზაციას აქვს საქმიანობის შეფასებისა და წევრთა მრიდან უკუკავშირის მიღების ეფექტიანი მექანიზმები და პოლიტიკა
„მოწყვლადი ჯგუფებისდისკრიმინაციისგან დაცვისხელშეწყობა სოციალურიმუშაკების გაძლიერებისა დაჩართულობის გზით“Institute forwar and peace reporting(IWPR)20000 GBP2023-24სოციალური მუშაკების სამიზნე ჯგუფების დისკრიმინაციისგან დაცვის ხელშეწყობა სოციალური მუშაკების გაძლიერების გზითსოციალურ მუშაკთა პროფეიული თემი იცნობს დისკრიმინაციისგან დაცვის ადგილობრივ და საერთაშორისო მექამიზმებს და იყენებს პრაქტიკული საქმიანობის დროს
„სოციალური მუშაკების შრომისუფლებების დაცვაპროფკავშირული საქმიანობისხელშეწყობის გზით“საქართველოს ღიასაზოგადოების ფონდი;8000 USD2023სოციალური მუშაკების შრომის პირობების გასაუმჯობესებლად სხვადსხვა მექანიზმის შექმა და დანერგვაშექმნილი და დანერგილია ზეგანაკვეთური სამუშაოს გამომთველი სპეციფიკურად სოციალური მუშაკებისთვის
“სოციალური მუშაობის პროფესიის ფემინისტური ხაზის გაძლიერება რეგიონებში: ქვემო ქართლსა და კახეთში“ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი14000 ლარი2022-23სოციალური მუშაობის ფემინსიტური პერსპექტივის გააქტიურება ქართულ კონტექსტში
“სოციალური მუშაკების შრომის პირობებისა და უფლებების მონიტორინგის მექანიზმების ამოქმედების ხელშეწყობა“საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდი23000 USD2021-22სოციალური მუშაკების შრომის უფლებების დაცვის პროცესში ქვეყანაში არსებული მექანიზმების გააქტიურებაშრომის ინსპექციის ჩართულობა გაიზარდა სოციალური მუშაკების შრომის პირობებისა და უფლებების მონიტორინგის პროცესში
„ქალი სოციალური მუშაკების პროფესიული გადაწვის პრევენცია“ქალთა ფონდი საქართველოში10000 USD2022სოციალური მუშაკების პროფესიული გადაწვის პრევენციაშექმნილია სახელმძღვანელო მოდულები და გაიდლაინი გადაწვის რისკის შესამცირებლად
„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა, ძალადობის მსხვერპლ ქალთა, უსახლკარო ქალთა მისაწვდომობის გაზრდა სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობის მომსახურებებზე“ქალთა ფონდი საქართველოში40 000 ლარი2021-22შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა, ძალადობის მსხვერპლ ქალთა, უსახლკარო ქალთა მისაწვდომობის გაზრდა სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობის მომსახურებებზე სოციალური მუშაკების ჩართულობითდასახელებულ ჯგუფებთან მომუშავე სოციალური მუშაკები მომზადებული არიან სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების სფეროში
„სოციალური მუშაობა და ფემინიზმი“ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი19 620 ლარი2021სოციალური მუშაობის ფემინსიტური პერსპექტივის გააქტიურება ქართულ კონტექსტში
„სოციალური მუშაობის კანონის სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი და ადვოკატირების კამპანია“საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი7200 EUR2020-2022სოციალური მუშაობის შესახებ კანონის ამოქმედების ხელშეწყობამომადებულია საქმომედო გეგმის აღსრულების ანგარიშები 3 წლის მანძილზე და ჩატარებულია ადვოკატირების კამპანია, რამაც ხელი შეუწყო სამოქმედო გეგმის აღსრულებას
“Promote access to sexual and reproductive health services for homeless children in shelters and under foster care by increasing awareness of their vulnerability and enhancing capacity to provide the needed support for the children”Department of Foreign Affairs, Trade and development (DFATD2021-222000 CADმიუსაფარ ბავშვთა მისაწვდომობის გაზრდა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერვისებზედასახელებულ ჯგუფებთან მომუშავე სოციალური მუშაკები მომზადებული არიან სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების სფეროში და ბენეფიციარებს აწვდიან კვალიფიციურ მომსახურებას