დღე: მაისი 18, 2020

პროფესიული კავშირი “სოციალურ მუშაკთა გაერთიანება” ამიერიდან გთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას 👨‍🎓მომსახურების მიღება შეეძლებათ მხოლოდ სოციალურ მუშაკებს, მათ შორის პროფკავშირის არაწევრ სოციალურ მუშაკებსაც. კონსულტაცია შეეხება შრომით უფლებებს, კერძოდ:წინასახელშეკრულებო ურთიერთობაწინასახელშეკრულებო ურთიერთობა და ინფორმაციის გაცვლა შრომითი ხელშეკრულების დადებამდე.დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში და მისგან თავის დაცვის მექანიზმები.ზეგანაკვეთური სამუშაო და მისი ანაზღაურება.შვებულება ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო, შვებულება ახალშობილის შვილად აყვანის […]
📢📢📢 სოციალურ მუშაკთა დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირი სოციალურ მუშაკებს და მომავალ სოციალურ მუშაკებს 23,24, 30 და 31 მაისს გთავაზობთ სემინარებს თემაზე – შრომის უფლებები და დასაქმებულთა დაცვის მექანიზმები. სოციალური მუშაკები როგორც მაღალი ეთიკისა და ღირებულებების მატარებელი პროფესიის წარმომადგენლები, მნიშვნელოვანია, ზედმიწევნით იცნობდნენ შრომითი ურთიერთობების სპეციფიკას, რაც დაეხმარებათ გაიუმჯობესონ სამუშაო გარემო და უფრო ეფექტურად დაეხმარონ ბენეფიციარებს. ასევე საჭიროებისამებრ […]