დღე: იანვარი 17, 2024

ავტორი: თამარ ზარქუა დისკრიმინაცია არის ნებისმიერი ქმედება ან უმოქმედობა, რომელიც არღვევს ადამიანებს შორის თანასწორობას და არათანაბარ მდგომარეობაში აყენებს მათ, რომელიმე ნიშნის ან ჯგუფის კუთვნილების გამო. „საქართველოში აკრძალულია ნებისმიერი სახის დისკრიმინაცია.“[1]  თანასწორობის უფლება გარანტირებულია საქართველოს უმაღლესი კანონით, საქართველოს კონსტიტუციით, კერძოდ კონსტიტუციის მე- 11 მუხლით. მიუხედავად იმისა, რომ დისკრიმინაცია აკრძალულია როგორც შიდა სახელმწიფოებრივი კანონებით, ასევე მრავალი საერთაშორისო […]