დღე: აგვისტო 3, 2023

სოციალურ მუშაკთა გაერთიანების მიერ, ექსპერტიზ ფრანსის და ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით, შეიქმნა სახელმძღვანელო სოციალური მუშაობის შესახებ. სახელმძღვანელოს მიზანია, შექმნას სატრენინგო მასალების ბაზა, რომელიც მოიცავს სოციალური მუშაობის ისტორიულ მიმოხილვას, სოციალური მუშაობის განვითარების გზას საქართველოში, პროფესიის ეთიკასა და ღირებულებებს, დასაქმების შესაძლებლობებსა და საქმიანობის სპეციფიკას სხვადასხვა დასაქმების ადგილის მიხედვით. ასევე, სახელმძღვანელოს მიზანს წარმოადგენს პრაქტიკული, რეალური შემთხვევებისა და შემთხვევაზე […]